stralingsmeting

Heeft u of hebben uw werknemers last van slapeloosheid, hoofdpijn, concentratieverlies, duizeligheid, oorsuizen waaronder tinnitus, extreme vermoeidheid na een dag werken op kantoor etc. Er is een reële kans, dat dit te maken heeft met een te hoge stralingsbelasting. Een stralingsmeting brengt deze belasting in kaart, waarna een plan van aanpak volgt met middelen om de hoeveelheid straling te verminderen. Een vermindering met 90% is mogelijk.

Steeds meer mensen krijgen lichamelijke problemen, door de toenemende stralingsbelasting van zendmasten en andere zenders, ook wel genoemd elektromagnetische straling (EMS). Zo gaat de uitrol van 4G door en komt 5G eraan, waarvoor nog meer antennes nodig zijn. Ook de stralng veroorzaakt door laagfrequente straling (hoogspanningsleidingen, transformatorhuisjes, trafo's in bedrijven voor doorgeven grote vermogens) leidt tot klachten als hoofdpijn, oorsuzien en vermoeidheid.

Oorzaken, klachten en oplossingen

In de onderstaaande tekst, oorzaken van de problemen aangaande EMS in de lucht, de daadwerkelijke klachten en wat eraan te doen. Voor oorzaken, klachten en oplossingen aangaande hoogspanningsleidingen, zie o.a. het onderdeel nieuws van deze site en de Facebookpagina.

Oorzaken toenemende stralingsbelasting

De afgelopen 15 jaar is het aantal zendmasten (GSM, UMTS, 4G, C2000, digitenne) explosief gegroeid, alsmede het aantal WIFI routers en DECT telefoons. Via WIFI routers en DECT telefoons, wordt mensen blootgesteld aan straling die tevens uit andere huizen/gebouwen komt. De hoeveelheid technische straling (tegenover natuurlijke straling zoals kosmische) blijft maar toenemen.

Een van de oorzaken van de toenemende belasting, is het combineren van zendunits met zwaardere units. Een voorbeeld is te zien op onderstaande plaatjes. Op diezelfde locatie worden de units van 3G uitgebreid met 4G ... Een vergunning is hiervoor niet nodig. Zoek de verschillen:740 Waarom een stralingsmeting

740 veranderde antennes1

 

Overheidsbeleid

Biedt de overheid dan geen bescherming tegen deze toenemende straling? De Nederlandse overheid gaat er van uit - in tegenstelling tot veel andere landen - dat deze straling vooralsnog niet schadelijk is, en baseert zich op adviezen van de Gezondheidsraad. Deze raad houdt alleen rekening met opwarming van het menselijk lichaam door straling, niet met lange termijn effecten aangaande de gezondheid. Hierdoor wordt de zeer hoge blootstellingslimieten gehanteerd van 10.000.000 mW/m2 (microwatt per vierkante meter, = 60 V/m) voor 3G/UMTS. In landen als Rusland en China is deze limiet 100.000 mW/m2, een factor 100 lager!

Klachten

Voorbeelden van klachten te maken hebben met een teveel aan elektro straling zijn:

slapeloosheid, hartkloppingen, hoofdpijn, huidklachten, nervositeit, ADHD/ADD, prikkelbaarheid, onrustige benen, maag- en darmklachten, algemeen onbehaaglijkheidsgevoel, hoge bloeddruk, stress, concentratieverlies, allergieën, hyperactiviteit, oorsuizen of tinnitus, chronische vermoeidheid, hangerigheid, attentie- en geheugenstoornissen, Parkinson, multiple sclerose, ervaren van een constant griepgevoel (J.A. Bernards en L.N. Bouwman, fysiologie van de mens. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten). Deze klachten komen voor op kantoor en in thuissituaties. Soms worden bestaande klachten ook verergerd door een teveel aan elektro straling.

Daarnaast zijn er lichamelijke verschijnselen die mensen niet merken. Zo heb je het klonteren van rode bloemlichaampjes, als een smartphone - met mobiel internet ingeschakeld  - 5 minuten tegen het lichaam gehouden wordt. Op internet zijn hier filmpjes over te vinden. Veel sporters sporten hiermee, nou niet bepaald gezond! Rode bloemlichaampjes zijn verantwoordelijk voor het zuurstof- en kooldioxide transport in het lichaam.

Straling en kinderen

Kinderen zijn over het algemeen gevoeliger voor straling dan volwassen. Dit o.a. omdat hun schedel dunner is, waardoor de straling van een mobieltje dieper doordringt in de hersenen. Sensitieve kinderen (o.a. HSP, ADD, ADHD, PDD-NOS, autisme) ervaren straling vaak als een prikkelbombardement.

Elektro gevoelig

Lichamelijke problemen komen in sterke mate voor bij mensen die elektro gevoelig zijn wat kan verergeren tot elektro hyper sensitief, ook wel genoemd elektro hyper sensibel. Elektro-hypersensitiviteit (EHS) is de verzamelnaam voor een reeks klachten die verband houden met elektromagnetische straling. In Scandinavië wordt elektro hypersensitiviteit inmiddels officieel erkend als arboklacht, waarbij de overheid aanpassingen aan werkplekken vergoedt .Er zijn meer landen waar EHS als ziekte wordt erkend zoals in Zwitserland, waar in de 'Diagnoseverzeichnis, ICD-10GM Version 2013' de nieuwe ziekte elektrogevoeligheid wordt beschreven.

Gezondheidsklachten personeel

Steeds meer werknemers vallen uit, doordat ze ziek worden door straling. Voor bedrijven geldt; personeel dat minder last heeft van klachten op dit gebied zijn productiever en er zijn lagere ziektekosten. Uit een onderzoek van Jones, Lang, Lasalle (Occupier Special, Duurzaamheid 2013) blijkt dat kantoorgebruikers 'gezondheid' zelfs op de eerste plaats zetten.

Info artsen over klachten

Wat betreft artsen: de meeste artsen zijn niet op de hoogte van deze problematiek, Gezondheidsklachten als hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, hartritmestoringen, huidproblemen, moeheid en concentratieproblemen worden - als men geen duidelijke oorzaak kan vinden - vaak toegeschreven aan psychische factoren. Soms worden er ook onnodige, landurige onderzoeken uitgevoerd. De kosten van deze onderzoeken nemen sterk toe.

Meer info over de problemen en filmbeelden

Meer gedetailleerde info over deze problematiek kan men o.a. vinden op de websites: stopumts.nl - stralingsrisicos.nl - stichtingehs.nl - beperkdestraling.org (Vlaanderen) en stralingsarmvlaanderen.org

Indien u niet zo van lezen houdt, kun u informatieve filmpjes bekijken op deze site onder het gedeelte onderzoek, overig onderzoek.

Oplossingen

Het meten van straling

De website Stralingsmeting maakt onderdeel uit van de activiteiten van het bedrijf Triple P Solutions. Triple P Solutions heeft ervoor gekozen om in het kader van de bescherming van de gezondheid van mensen, stralingsmetingen te gaan uitvoeren. Dit past ook goed in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen... de eerste 'P' van people oftewel de mens.

De activiteit straling meten, houdt het meten en analyseren van hoogfrequente elektromagnetische straling (DECT, GSM, UMTS, WiFi) in huizen en op werkplekken in. Ook wordt de zogenaamde 'vuile elektriciteit' gemeten waar veel mensen last van hebben oftewel... vervuiling van het stroomnetwerk die o.a. kan leiden tot een verhoogd bloedsuikergehalte bij diabetici (Havas, Magda 2008, Electromagnetic Biology and Medicine).

Verder kan laagfrequente elektromagnetische straling ook gemeten worden, die aanwezig is in elektriciteitsleidingen en apparaten zoals elektrische dekens en waterbedden maar ook bijvoorbeeld in transformatorhuisjes. Hierbij wordt naar het elektrische- en magnetische veld gekeken.

Door middel van een onderzoek ter plaatse, wordt de belasting in kaart gebracht. Hierna volgt een rapportage met plan van aanpak, gericht op het terugbrengen van de stralingsbelasting tot een zo laag mogelijk niveau, waarbij een adequate mobiele communicatie mogelijk blijft.

Stralingsadvies

Op basis van de lange werkervaring en studies, kan Stralingsmeting.nu advies uitbrengen over zaken die te maken hebben met straling, zoals:

  • de locatie van zendmasten;
  • het saneren van een te hoge stralingsbelasting;
  • het bekijken of maatregelen uit het plan van aanpak, horende bij de eerste meting, goed zijn uitgevoerd.


Foto onder; s
anering, een aangebrachte aardingsplaat

aardingsplaat 2


Alternatieve locaties zendmasten
Stralingsmeting.nu kan advies uitbrengen over alternatieve locaties van zendmasten. Dit omdat velen te maken krijgen met zendmasten, die men in de onmiddellijke nabijheid wil plaatsen.

Op basis van een technisch onderzoek met eventueel een stralingsmeting, wordt in een rapportage advies gegeven welke andere locaties ook geschikt zijn. Hierbij kunnen alternatieve locatie die u zelf voorstelt, worden meegenomen.

Juridisch advies

Inmiddels is het bedrijf ook betrokken bij juridische advisering, o.a. op het gebied van het tegengaan van het plaatsten van zendmasten.

Tips voor werknemers met EHS

Meldt je ziek vanuit je klachtenbeeld, informeer je werkgever en de bedrijfsarts over EHS, vraag om een meting met noodmaatregelen.

Gezond en vitaal leven met straling!

Voor iedereeen is het nog steeds mogelijk gezond en vitaal te leven met straling, door het uitvoeren van het plan van aanpak (actieplan) aan de hand de stralingsmeting, waardoor de belasting wordt verminderd.